ภาชนะชานอ้อย

Racha Ecoway ผู้ให้บริการด้านภาชนะชานอ้อย สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Product
สินค้า
Blog ให้ความรู้

บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อย

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากเยื่อกระดาษชานอ้อย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพที่นำวัสดุเหลือใช้อย่างชานอ้อย

Eco-Packaging บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ต้องตอบโจทย์สำคัญในการมีส่วนช่วยลดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร

 

เส้นใยชานอ้อย

ชานอ้อย วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยที่มีศักยภาพและสามารถนํามาพัฒนาได้

 

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อการจัดการและการดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติเป็นการเฉพาะ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทยได้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบข้อบังคับด้านการอนุรักษ์โดยเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่